תנאי שימוש

תקנון
אתר זה הינו אתר אינטרנט להזמנת הזמנות דיגיטליות, לרבות באופן המיועד לאירועיים.
האתר הינו בבעלות קבוצת יאסו ע.מ 313433864, המפעיל את יאסו, הזמנות דיגיטליות לאירועים.
טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר.
בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם לתקנון/תנאי השימוש. הכתוב בתקנון ביחס לחברה, מתייחס לרבות למנהלי החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של החברה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

הזמנות / ביצוע הזמנה
ניתן לבצע הזמנות באתר (“הזמנה”) באמצעות כפתור ”יצירת הזמנה”, על ידי בחירת ההזמנה המבוקשת ולאחר מכן ״מילוי פרטים״. לאחר בחירת הזמנה, יש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה, בסיום יש לבחור תשלום.
ההזמנה תתבצע לאחר מסירת פרטים לזיהוי המזמין, לרבות אימייל התקשרות באמצעותו יסופק המוצר למזמין, לצורך קבלת פרטי אמצעי תשלום לאישור ההזמנה (“אישור ההזמנה”).
מובהר בזאת כי לולא ימסור המשתמש את כלל הפרטים הנדרשים באתר ו/או לנציגי החברה לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה, ולמזמין לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

אישור הזמנה
אישור הזמנה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת עריכת ההזמנה.
יובהר, כי קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות רכיב כלשהו של ההזמנה ובכלל זה את פרטי המשלוח לאספקת ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

תשלום עבור הזמנה והחזר כספי
תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ללקוחות פרטיים או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי ללקוחות עסקיים.
החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.

תשלום און-ליין
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד את מנגנון ביצוע ההזמנה באתר, לרבות על ידי שילוב אפשרות להשלמת ההזמנה באתר, ללא קבלת אישור טלפוני מנציגי החברה, באמצעות תשלום אלקטרוני.

מחירים
כל המחירים המפורטים באתר כוללים מע”מ. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד אישור ההזמנה.

זמני אספקה
מועדי האספקה הינם בימים ראשון עד שבת בין השעות 00:00 עד 23:59.

מקום אספקה
המוצרים יסופקו לאימייל המזמין לפי הכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת.

קניין רוחניבעלות בזכויות
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם החברה, ו/או בשם האתר (www.yaso.co.il) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, התמונות, המתכונים והמוצרים המופיעים באתר וכן על כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

קניין רוחני – שימוש אסור בזכויות
אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם החברה ו/או בסימניה המסחריים של החברה ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי השימוש.
מובהר בזאת כי אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ו/או המופקים ממנו לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הרשאה מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.
בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג CRAWLERS, ROBOTS וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית / עדכון האתר ושינוי בתנאי השימוש

עדכון האתר
בכוונת החברה להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר.
מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

שינוי בתנאי השימוש
החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצוין תאריך התנאים החדשים בראש העמוד הרלוונטי, ובתחתיתו יהיה קישור לתנאי השימוש בגרסתם הקודמת.
משתמשי האתר מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר להזמנה, על מנת לוודא את תנאיהם.
כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין, לפי העניין, לתנאים החדשים.

COOKIES
קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי החברה, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האתר
אתר האינטרנט שכתובתו www.yaso.co.il וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (DOMAIN), ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (SUB-DOMAIN) של דומיין בבעלות החברה.

העסק
מיכאל נחמיאס, ע.מ. 515573228, כתובת החברה: דרך מנחם בגין 144, תל אביב, כתובת עסק (Yaso): דרך מנחם בגין 144, תל אביב.
לרבות בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, כל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל.

חוק הגנת הפרטיות
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'. חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת.

חוק הגנת הצרכן
חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

חוק ההתיישנות
חוק ההתיישנות, התשי”ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת.

חוק התקשורת (בזק ושידורים)
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת.

מדיניות ביטולים
א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ב. במקרה של ביטול עסקת רכישת הזמנה הדיגיטלית : תקופת הביטול בתוך יומיים מיום ביצוע העסקה. ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת [email protected] ד. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי.

מוצרים
מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה באתר, כפי שיהיו מעת לעת.

המזמין
משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר , בין אם הזמנתו אושרה ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור.

משתמש או משתמש באתר
אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרי החברה.

שימוש מסחרי
בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים.